Станбено-деловен објект од По2+По1+Пр+4+Пк (Тетовка 2)