Контакт

Би сакале да ги слушнеме вашите планови

ул: „Ѓоце Симоски“ бр. 10, Тетoво

Тел/факс: +389 44 33 37 20

Моб: +389 70 240 940

+389 71 240 940

E-mail: gradbainzenering2002@gmail.com