Станбено-деловен објект од По+Пр+М+2+Пк (Тетовка 1)